czarnków.INFO
czarnków.INFO Czarnkow.INFO   |   Czarnkowskie Strony WWW   |   Czarnkow.pl
czarnków.INFO
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (067) 255-26-51, fax. (067) 255-25-28
 
Imprezy 2001
Oferta KULTURALNA
Kino ŚWIATOWID
Nadnoteckie ECHA
Dyskusyjny Klub Filmowy
Biblioteka
Muzeum
Grupy przy MCK
Sekcja rowerowa
Atrakcje
Nasz E-Mail

Archiwum
 
Atrakcje MCK

XXIV GRZYBOBRANKI LIRYCZNE


Tak było w zeszłym roku"KOCHAĆ POEZJĘ"
- konkurs recytatorskiTegoroczna edycja konkursu "Kochać poezję" po raz kolejny została wpleciona w "Grzybobranki liryczne". To cykl spotkań poetów z całej Wielkopolski z młodzieżą szkoloną i miłośnikami poezji. "Grzybobranki" to impreza poetycka, która na trwale wrosła w życie kulturalne Czarnkowa i powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i jest kontynuacją wieloletnich spotkań literackich pod nazwą "Świętojanek lirycznych". Spotkania te są inspirującym doświadczeniem i wartościowym przeżyciem dla wszystkich miłośników liryki promującym poezję i poetów wyrosłych również z Ziemi Nadnoteckiej.

Regulamin

Organizator
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Cel konkursu
- rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- popularyzacja poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży szkolnej,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
2. Repertuar obejmuje jeden utwór (wiersz).
3. Każda szkoła może wytypować dwóch uczestników w danej kategorii. Uczestnicy oceniani będą w następujących, dwóch kategoriach:
- klasy IV – VI szkół podstawowych,
- klasa VII i VIII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne.
4. Do udziału w konkursie zostali także zaproszeni laureaci innych konkursów recytatorskich odbywających się na terenie Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.
5. Karty zgłoszeń należy nadesłać do 19 października 2018 r.

Kryteria oceny
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zwracać będzie uwagę na:
- wrażenie artystyczne - interpretację,
- dobór repertuaru,
- kulturę słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Informacje organizacyjne:
- Organizator zapewnia słodki poczęstunek, - wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej, - sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. Termin i miejsce konkursu:
25 października 2018 r. /czwartek/, godzina 10.00
Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60

Adres biura konkursu
Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków
tel.: 67 255 26 51, fax.: 67 255 25 28
www.mck.czarnkow.pl, e - mail: mck@hot.pl

Karta zgłoszenia"SŁOWA, SŁÓWKA..."
- konkurs dla satyrykówZbliżają się "Grzybobranki Liryczne", czyli organizowane już po raz 24. spotkania wielkopolskich poetów z miłośnikami poetyckiego słowa. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnkowie - organizator "Grzybobranek Lirycznych" , zapraszają po raz trzeci do udziału w konkursie pod nazwą "Słowa, słówka...". Wszystkim utalentowanym i z humorem patrzącym na świat mieszkańcom powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego proponujemy zabawę literacką. Przedmiotem konkursu są pisane wierszem utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy, utwory biesiadne, itp. Jury, składające się z poznańskich poetów, wybierze i nagrodzi najlepsze propozycje. Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych wierszy odbędzie się podczas biesiady poetyckiej 26 października 2018 r. w Czarnkowskim Domu Kultury. Termin nadsyłania prac na adres: Miejskie Centrum Kultury, 64 - 700 Czarnków, ul. Kościuszki 60 upływa 8 października.

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy!
Jan Pertek - dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie

Regulamin

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

2. Przedmiotem konkursu są niepublikowane, własnego autorstwa, pisane wierszem, utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy itp. utwory biesiadne. Tematyka wiersza jest dowolna.

3. Zestaw utworów /nie więcej niż 2 str. w wydruku A4/ należy przesłać pocztą w ilości 4 egzemplarzy na adres Organizatora. Każdy egzemplarz powinien być opatrzony godłem słownym. W dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem należy podać personalia autora /imię i nazwisko, adres pocztowy, telefon, e-mail/.

4. Na autorów najciekawszych prac, wyłonionych przez Jury, składające się z poznańskich pisarzy, czekają atrakcyjne nagrody.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocyjnych Konkursu i "Grzybobranek Lirycznych".

6. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

7. Prace należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, z dopiskiem "Słowa, słówka...".

8. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa 8 października 2018 r.

9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja przez autora nagrodzonego zestawu wierszy odbędzie się 26 października 2018 r. w Czarnkowskim Domu Kultury podczas biesiady, kończącej 24. "Grzybobranki Liryczne".

10. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

11. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowychJAZZ BOND
MICHAŁ BAJOR
XVII SALON WIELKOPOLSKI 2018


patronat


"Salon Wielkopolski" to coroczny przegląd dokonań artystów plastyków, który ma na celu integrację środowisk twórczych i prezentację dorobku artystów z całego kraju.

Organizatorzy:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie – dyrektor Jan Pertek, Zarząd Krajowy Związku Artystów Plastyków – prezes Magdalena Sciezynska.

Regulamin:
 • w konkursie mogą brać udział artyści plastycy, absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie stowarzyszeń twórczych i posiadacze uprawnień do wykonywania zawodu artysty plastyka, wydanych przez Ministerstwo Kultury,
 • na konkurs przyjmowane są oryginalne prace wykonane w latach 2016 – 2018,
 • w dowolnej technice /z wyłączeniem sztuki użytkowej/ uprzednio nienagradzane i będące własnością autora,
 • każdy z artystów może dostarczyć do 3 prac (format jednej pracy – maksymalny wymiar poziomego ramienia nie może przekraczać 100 cm),
 • prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu, adres e-mail, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania,
 • każdy z uczestników może nadesłać zdjęcia wysłanych prac z dokładnym ich opisem, które wykorzystane zostaną do katalogu oraz kartą zgłoszenia,
 • organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich wadliwego zapakowania przez autora,
 • dostawa i odbiór prac oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt autora,
 • odesłanie prac tylko w opakowaniu przeznaczonym do ponownego wysłania; prace, których opakowanie nie nadaje się do ponownego zapakowania nie będą odsyłane i należy je odebrać osobiście do końca 2018 roku,
 • odsyłanie prac przez firmę kurierską za pobraniem oraz ich ewentualne ubezpieczenie odbywa się na koszt autora,
 • prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą artyści plastycy, historycy i teoretycy sztuki,
 • wystawione będą prace nagrodzone i zakwalifikowane przez Jury,
 • termin nadsyłania prac, dostarczenia ich do siedziby Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32 do 11 października 2018 r.
 • posiedzenie Jury odbędzie się 13 października /sobota/,
 • decyzja Jury o zakwalifikowaniu i nagrodzeniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury /www.mck.czarnkow.pl/ i na stronie Związku Artystów Plastyków /www.zap.info.pl/,
 • decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne,
 • osoba przysyłająca prace na "Salon Wielkopolski 2018" zgadza się na przestrzeganie wszystkich punktów regulaminu,
 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • prace nie odebrane do końca 2018 r., przechodzą na własność Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie /współorganizatora/,
 • prace przyjmuje:
  Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
  ul. Wroniecka 32, 64 - 700 Czarnków
  z dopiskiem "Salon Wielkopolski 2018"

  Kontakt: Elżbieta Gajda – kierownik Muzeum, tel. 67 255 59 81
  Jan Pertek – dyrektor MCK, tel. 606 751 359
  Magdalena Sciezynska – prezes ZAP, tel. 601 199 119
  Maria Frankowska – członek ZAP, tel. 794 519 964
  Emilia Stawujak – Czarnkowski Dom Kultury, tel. 797 961 795
 • planowane nagrody:
  GRAND PRIX – Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  I Nagroda Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego
  II Nagroda Burmistrza Czarnkowa
  III Nagroda Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
  Nagroda Prezesa ZAP im. Grażyny Jagienki Rębarz
  Nagroda Publiczności
  Wyróżnienia indywidualne z nagrodami sponsorów
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Od nagród zostanie potrącony podatek dochodowy. O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani pisemnie, telefonicznie lub e-mailem,
 • otwarcie "Salonu Wielkopolskiego 2018" i wręczenie nagród nastąpi 16 listopada o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, ul. Wroniecka 32.
 • prace zakwalifikowane znajdują się w dyspozycji Organizatorów do czasu zakończenia wystaw pokonkursowych w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej oraz w zaprzyjaźnionych galeriach na terenie Wielkopolski; udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac w wydawnictwach własnych Miejskiego Centrum Kultury oraz w celach promocyjnych w mediach, na stronach internetowych bez uiszczania honorarium autorskiego; nagrodzeni artyści oraz zakwalifikowani na Salon mogą liczyć na zakup prac i zaproszenia na atrakcyjne plenery; przewidujemy współpracę z artystami zagranicznymi z zaprzyjaźnionych miast,
 • ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatorów,
 • integralną część regulaminu stanowi załączona poniżej Karta zgłoszenia.

  Karta zgłoszenia

 • O serwisie  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  RODO - obowiązek informacyjny
  Wydawca i redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 2651, fax. 67 255 2528, mck@hot.pl
  Redaktor naczelny: Jan Pertek, bieżąca aktualizacja treści: Marcin Małecki, Czarnków 2005-2017